ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข Ku casino การใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘เว็บไซต์’) เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘เงื่อนไขการใช้งาน’) ควบคุมการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของคุณ เว็บไซต์นี้พร้อมให้คุณใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้ด้านล่างเท่านั้น หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด อย่าเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ คุณและหน่วยงานที่คุณได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน (ต่อไปนี้เรียกว่า ‘คุณ’ หรือ ‘ของคุณ’) แสดงถึงข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งาน

สิทธิ์ของผู้ใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยให้บริการแก่นิติบุคคลและบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น และมีอำนาจที่จะทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณไม่มีคุณสมบัติ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอบเขตข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้งานเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของคุณ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีที่บริการดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหาก ข้อกำหนดหรือข้อตกลงเฉพาะอาจนำไปใช้กับการใช้บริการบางอย่างและรายการอื่น ๆ ที่ให้แก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ (“ข้อตกลงในการให้บริการ”) ข้อตกลงในการให้บริการใดๆ ดังกล่าวจะมาพร้อมกับบริการที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนั้นหรือผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Ku Casino
ข้อกำหนดและเงื่อนไข Ku Casino

เราอาจแก้ไขและปรับปรุง ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ลักษณะใดๆ ของเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลง เสริม ลบ หรือปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว อาจเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว เราอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเราได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร 

ใบอนุญาตและความเป็นเจ้าของ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และเนื้อหา (“เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของเรา บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ทั้งในอินเดียและประเทศอื่นๆ องค์ประกอบของเว็บไซต์ยังได้รับการคุ้มครองโดยชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่น ๆ และห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วน กราฟิก ไอคอน และรายการอื่นๆ ที่กำหนดเองทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้า (“เครื่องหมาย”) ของเรา บริษัทในเครือหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่เรา ในการใช้เครื่องหมายดังกล่าว และอาจ ห้ามใช้หรือแทรกแซงในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ให้เช่า ให้ยืม ขาย และ/หรือสร้างงานดัดแปลงจาก อัปโหลด ส่ง และ/หรือแจกจ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นโดยเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ในทางใดทางหนึ่งโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา หรือบุคคลที่สามที่เหมาะสม ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ เราไม่ให้สิทธิ์แก่คุณโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา